Công viên phao nổi trên biển

Giá: 400.000.000 đồng

 

ACTION TOWER
 
9.1x7.6x3 m 0.9mm PVC Tarpaulin 
TRAMPOLINE
 
   
 
6*5*0.9 0.9mm PVC Tarpaulin 
High Jump
 
   
 
1.5*2*2.8m 0.9mm PVC Tarpaulin 
Podium
 
   
 
2.5*2.5*0.8m 0.9mm PVC Tarpaulin 
Oval
 
   
 
4.6*3.1*0.3 0.9mm PVC Tarpaulin 
BASE
 
   
 
3*2*0.3 0.9mm PVC Tarpaulin 
POND
 
   
 
3*2*0.3 0.9mm PVC Tarpaulin 
JUNCTION
 
   
 
3Lx3Wx0.3H M 0.9mm PVC Tarpaulin 
RAMP
 
   
 
1.5Lx2Wx0.3H M 0.9mm PVC Tarpaulin 
BALANCE BEAM
 
   
 
6Lx2Wx0.3H M 0.9mm PVC Tarpaulin 
CURVE
 
   
 
5.5*5.5*1.1 0.9mm PVC Tarpaulin 
DECK
 
   
 
3Lx3Wx1.65H  0.9mm PVC Tarpaulin 
SWING
 
   
 
6Lx2Wx3.2H M 0.9mm PVC Tarpaulin 
BRIDGE
 
   
 
3Lx2Wx1.2H M 0.9mm PVC Tarpaulin 
CLIFF
 
   
 
3Lx2Wx1.5H M 0.9mm PVC Tarpaulin 
SLIDE
 
   
 
9,8 x 6,6 x 3,9ft 3*2*1.2 0.9mm PVC Tarpaulin 
Flipper
 
   
 
4Lx2W*0.9m 0.9mm PVC Tarpaulin 
SIDEKICK
 
   
 
2.5x2.5x0.3 m 0.9mm PVC Tarpaulin 
Long Jump
 
   
 
4.2x2x0.3 m 0.9mm PVC Tarpaulin 
Safety Buoy
 
   
 
4.5*0.25*0.25M 0.9mm PVC Tarpaulin 
Phản hồi của bạn