Liên hoàn trên biền - hồ bơi 02

Giá: 25.000.000 đồng

  • Ladder  6*2m
  • circle shape  0.8m diameter - 0.3m high
  • platform1.5w wide/0.8m wide1.2m long
0.3m high
Phản hồi của bạn